Cèdules d'habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a la residència de les persones i que té les condicions tècniques d'habilitat, segons la normativa vigent. 

La cèdula d'habitabilitat és necessària per posar un habitatge a la venda, lloguer o cessió d'ús i per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas , telecomunicacions i altres serveis